Een betere wereld begint in… Groeningen! In dit enorme natuurgebied dat de regio Groningen-Assen van west tot oost doorsnijdt, gaan natuurwaarden en economische ontwikkeling hand in hand. Ondernemers, overheden, inwoners,  maatschappelijke- en natuurorganisaties in de regio Groningen-Assen worden uitgedaagd om projecten en businessmodellen voor dit gebied te ontwikkelen op basis van de filosofie van de 'betekeniseconomie': de wereld moet er beter van worden.

Rapport De Laagveengordel

Eén van de thema's van Regio Groningen-Assen is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Om hier uitvoering aan te geven is in 2013 een verkenning uitgevoerd naar de Laagveengordel (het gebied ten westen, zuiden en oosten van de stad Groningen). Deze verkenning heeft geleid tot het rapport 'De Laagveengordel' dat onder leiding van Elzinga & Oterdoom procesmanagement is opgesteld. In dit rapport wordt een perspectief geschetst om het gebied integraal te ontwikkelen:

 • Ontwikkeling tot uniek wetland van formaat met bijzondere natuur en dynamische waterpeilen;
 • Grootste waterbergingsgebied van ons land om de 'waterveiligheid' te kunnen garanderen;
 • Het mooiste woon- en werklandschap van Nederland dankzij de bijzondere kwaliteiten en variatie op het gebied van water, natuur en landschap in de directe nabijheid van woonkernen, met voor bewoners en bezoekers van de regio optimale mogelijkheden om deze kwaliteiten te beleven.

Kansen voor Groeningen

Deze Laagveengordel is omgedoopt in de naam Groeningen. Juist in het gebied van Groeningen zijn er kansen voor integrale ontwikkeling. Gedeeltelijk gebeurt dit al door het inrichten van de nieuwe natuurgebieden, maar er kan nog zoveel meer. De afgelopen jaren zijn gebieden als ‘t Roegwold, de Onlanden, het Hunzedal en de Marumerlage ontwikkeld als waterbergingsgebied voor onder andere de stad Groningen. Tegelijkertijd ontwikkelt zich hier een prachtig natuurgebied. Groeningen is niet alleen een natuurparel om te koesteren, het biedt ook nieuwe kansen. Voor nieuw ondernemerschap bijvoorbeeld. Hoogwaardige producten uit organisch materiaal, kringloop- en natuurinclusieve landbouw, voedsel uit de eigen regio en nieuwe kansen voor toerisme en recreatie. Daarnaast is Groeningen een zeer prettige, groene regio, waarin genoeg kansen liggen om gezond oud te worden, te sporten en te genieten van de natuur. Voor inwoners van de stad Groningen én uit de wijde omgeving. Het veen in de regio kan zorgen voor vastlegging van CO2. Kortom: genoeg mogelijkheden om de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te worden.

Het gebied

Groeningen strekt zich uit van de Marumerlage en het Leekstermeer in het westen, tot aan de oevers van het Zuidlaardermeer in het zuiden en het Roegwold en het Schildmeer in het oosten. Het gebied ligt in vijf verschillende gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe.

 

20191022 groeningen kaartje

Begrenzing Groeningen

Doelen van Groeningen

Groeningen is in het leven geroepen om verschillende doelen te bereiken. Het hoofddoel van Groeningen is dat het de eerste klimaatpositieve regio van Nederland wordt, waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en versterken. In Groeningen focussen we ons ten eerste op het beperken van de verbranding van veen. Uit onderzoek is gebleken dat in heel Nederland verbranding van veen voor 5% van de CO2-uitstoot zorgt. Groeningen levert een bijdrage aan het reduceren van CO2 en de bodemdaling. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden voor nieuwe businesskansen met nieuwe teelten, naast het creëren van natuur- en waterbergingsgebieden. Voor de periode 2020 – 2030 gaan we voor een vermindering van de bodemdaling met 10 cm en daarbij voor een grote CO2-reductie.Daarnaast focust Groeningen zich op een toename van de biodiversiteit in de regio, waarmee het de dalende lijn van de afgelopen decennia doorbreekt. Kort gezegd: meer natuur, meer biodiversiteit, minder CO2.

Om de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te worden, is een aantal subdoelen geformuleerd:

 • Terugdringen bodemdaling door terugdringen veenverbranding;
 • Terugdringen CO2-oxidatie door terugdringen veenverbranding;
 • Toename biodiversiteit, in plaats van neergaande lijn;
 • Terugdringen hittestress in de stad Groningen;
 • Vergroten waterveiligheid door optimaliseren van waterberging in natuurgebieden en in de stad;
 • Verbinden van natuurgebieden, ten gunste van alle bovenstaande effecten.

Netwerk Groeningen

Groeningen is de naam van zowel het gebied als het netwerk. Het is een samenwerkingsproject van:

 • Hanzehogeschool Groningen
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschappen
 • Gemeenten Groningen, Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Groningen, Westerkwartier
 • Provincies Groningen en Drenthe

Opdrachtgever van Groeningen is de Stuurgroep van Regio Groningen-Assen. Jan Kleine van Bureau PAU is aangesteld als gebiedscoördinator.

Regio Groningen-Assen