Een betere wereld begint in… Groeningen! In dit enorm natuurgebied dat de regio Groningen-Assen van west tot oost doorsnijdt, gaan natuurwaarden en economische ontwikkeling hand in hand. Ondernemers in de regio Groningen-Assen worden uitgedaagd om businessmodellen voor dit gebied in te dienen op basis van de filosofie van de 'betekeniseconomie': de wereld moet er beter van worden.

Rapport De Laagveengordel

Eén van de speerpunten van de Regio Groningen-Assen is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Dit snijdt dwars door de pijlers 'Wonen', 'Economie' en 'Mobiliteit'. Om hier uitvoering aan te geven is in 2013 een verkenning uitgevoerd naar de Laagveengordel (het gebied ten westen, zuiden en oosten van de stad Groningen). Deze verkenning heeft geleid tot het rapport 'De Laagveengordel' dat onder leiding van Elzinga & Oterdoom procesmanagement is opgesteld. In dit rapport wordt een perspectief geschetst om het gebied integraal te ontwikkelen:

 • Ontwikkeling tot uniek wetland van formaat met bijzondere natuur en dynamische waterpeilen;
 • Grootste waterbergingsgebied van ons land om de 'waterveiligheid' te kunnen garanderen;
 • Het mooiste woon- en werklandschap van Nederland dankzij de bijzondere kwaliteiten en variatie op het gebied van water, natuur en landschap in de directe nabijheid van woonkernen, met voor bewoners en bezoekers van de regio optimale mogelijkheden om deze kwaliteiten te beleven.

Kansen voor Groeningen

Deze Laagveengordel is omgedoopt in de naam Groeningen. Juist in het gebied van Groeningen zijn er kansen voor integrale ontwikkeling. Gedeeltelijk gebeurt dit al door het inrichten van de nieuwe natuurgebieden, maar er kan nog zoveel meer. De afgelopen jaren zijn gebieden als ‘t Roegwold, de Onlanden, het Hunzedal en de Marumerlage ontwikkeld als waterbergingsgebied voor onder andere de stad Groningen. Tegelijkertijd ontwikkelt zich hier een prachtig natuurgebied. Groeningen is niet alleen een natuurparel om te koesteren, het biedt ook nieuwe kansen. Voor nieuw ondernemerschap bijvoorbeeld. Hoogwaardige producten uit organisch materiaal, kringloop- en natuurinclusieve landbouw, voedsel uit de eigen regio en nieuwe kansen voor toerisme en recreatie. Daarnaast is Groeningen een zeer prettige, groene regio, waarin genoeg kansen liggen om gezond oud te worden, te sporten en te genieten van de natuur. Voor inwoners van de stad én het ommeland. Het veen in de regio kan zorgen voor vastlegging van CO2 . Kortom: genoeg mogelijkheden om de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te worden.

Het gebied

Groeningen strekt zich uit van de Marumerlage en het Leekstermeer in het westen, tot aan de oevers van het Zuidlaardermeer in het zuiden en het Roegwold en het Schildmeer in het oosten. Het gebied ligt in zes verschillende gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe.

20191022 groeningen kaartje

Begrenzing Groeningen

Het project Groeningen

Groeningen is in het leven geroepen om verschillende doelen te bereiken. Het hoofddoel van Groeningen is dat het de eerste klimaatpositieve regio van Nederland wordt, waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en versterken. In Groeningen focussen we ons ten eerste op het beperken van de verbranding van veen. Uit onderzoek is gebleken dat in heel Nederland verbranding van veen voor 5% van de CO2-uitstoot zorgt. Groeningen levert een bijdrage aan het reduceren van CO2 en de bodemdaling. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden voor nieuwe businesskansen met nieuwe teelten, naast het creëren van natuur- en waterbergingsgebieden. Voor de periode 2020 – 2030 gaan we voor een vermindering van de bodemdaling met 10 cm en daarbij voor een grote CO2-reductie. Daarnaast focust Groeningen zich op een toename van de biodiversiteit in de regio, waarmee het de dalende lijn van de afgelopen decennia doorbreekt. Kort gezegd: meer natuur, meer biodiversiteit, minder CO2 .

Om de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te worden, is een aantal subdoelen geformuleerd:

 • Terugdringen bodemdaling door terugdringen veenverbranding;
 • Terugdringen CO2-oxidatie door terugdringen veenverbranding;
 • Toename biodiversiteit, in plaats van neergaande lijn;
 • Terugdringen hittestress in de stad Groningen;
 • Vergroten waterveiligheid door optimaliseren van waterberging in natuurgebieden en in de stad;
 • Verbinden van natuurgebieden, ten gunste van alle bovenstaande effecten.

Samenwerkende partijen

Groeningen is een samenwerkingsproject van:

 • Hanzehogeschool Groningen
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschappen
 • Gemeenten Groningen, Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Groningen, Westerkwartier
 • Provincies Groningen en Drenthe

Opdrachtgever van het project Groeningen is de Stuurgroep van Regio Groningen-Assen.

Prijsvraag Groeningen

Door middel van de prijsvraag Groeningen worden ondernemers in de regio Groningen-Assen uitgedaagd om een businessmodel te ontwikkelen waar de natuurwaarden worden gekoppeld aan duurzame business. Dit leidt enerzijds tot een portfolio van potentiële projecten binnen Groeningen en anderzijds tot bewustwording van de mogelijkheden in het gebied. Groeningen wordt zo op de kaart gezet bij een breed publiek. Tenslotte vormt de prijsvraag de aftrap van het thema ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de hele regio Groningen - Assen. De winnaars ontvangen naast de subsidie ook projectbegeleiding vanuit Groeningen. De ondernemer kan zo gekoppeld worden aan het brede netwerk binnen Groeningen en geholpen worden bij het aanvragen van aanvullende subsidies. De deadline voor deze prijsvraag is inmiddels verstreken.

Hackathon Groeningen

De prijsvraag Groeningen is van start gegaan op donderdag 31 oktober met de Hackathon Groeningen in de Biotoop in Haren tijdens het Let's Gro-festival. Studenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn samen op zoek gegaan naar 100 nieuwe, groene businesskansen voor het nieuwe natuurgebied Groeningen.

Beoordelingskader

Klik hier voor de flyer over de prijsvraag met daarin het beoordelingskader voor de projectplannen.

Projectplannen indienen

De deadline voor het indienen van projectplannen is inmiddels verstreken.

Regio Groningen-Assen